Yogapedia

yogapedia

adharma (अधर्म) urett.

advaita (अद्वैत) ikke-dualisme.

advaita vedanta (अद्वैतवेदान्त advaita vedānta) ikke-dualistisk vedantasystem, et av de filosofiske systemene basert på upanishadaene.

agama (आगम āgama) åpenbarte skrifter i tillegg til Veda til shivaittiske grupper.

agni (अग्नि) ildgud.

ahimsa (अहिंसा ahiṁsā) ikke-beskadigelse, ikkevold.

anadi (अनादि anādi) uten begynnelse.

apanasana (अपानासन​ apānāsana) den såkalte «knærne til haka» yogastilling. Apana (apāna) fra sanskrit betyr ‘energi, vind som går nedover i kroppen og ut gjennom anus’, og blir oppfattet som det motsatte av prana (prāṇa) – ‘energi, vind som går oppover og ut gjennom nesen’. Ellers betyr apāna ‘anus’ oversatt direkte fra sanskrit. Et utbrett bruk av apana-yogastilling er for å forbedre fordøyelsen, trang mage og forebygge luft i magen.

aranyaka (आरण्यक āraṇyaka) del av Veda relatert til skog: enten skal studeres i skogen eller skal studeres på et senere stadiet i livet – skogsbeboerstadiet; tekster som omhandler ritualer og offerritualer fra ulike perspektiver.

ardhanarishvara (अर्धनारीश्वर ardhanārīśvara) «guden som er halvt kvinne», en av Shivas former.

Arjuna (अर्जुन arjuna) en av Pandava-brødrene, kjent fra Bhagavadgita i samtaler med Krishna.

artha (आर्त) et av livets fire mål i hinduisme og står for økonomisk trygghet, velstand i livet, politisk makt.

arti (आर्ति ārti) hinduistisk tilbedelses/hengivenhetsseremoni til en gud.

ashram (आश्रम āśrama) fire livsstadier i menneskets liv: brahmacarya-student, grihastha-familiefar, vanaprastha-skogsboer, sannyasa-verdens forsakelse og askese. Ordet ‘ashram’ er blitt en vanlig betegnelse på yoga- og meditasjonssentre verden rundt i dag.

Ashtadhyayi (अष्टाध्यायी aṣṭādhyāyī) "Åtte kapitler" er Paninis (pāṇini) omfattende avhandling om sanskritgrammatikken.

atman (आत्मन् ātman) selvet, sjelen, pust.

avatara (अवतार avatāra) nedstigning av Gud til jorda, inkarnasjon.

avidya (अविद्य avidyā) uvitenhet

Bhagavadgita (भगवद्गीता bhagavadgītā) «Guds sang», del av Mahabharata (Mahābhārata), består av en samtale mellom Arjuna og Krishna.

Bhagavata Purana (भागवतपूरण bhāgavata purāṇa) kjent også som Śrīmad Bhāgavata Mahā Purāṇa er en viktig tekst i hinduismen med fokus på en religiøs hengivenhet til og tilbedelse av Krishna.

Bhagiratha (भागीरथ bhagīratha) en mytisk indisk konge som gjennom askese klarte å få elven Ganges, fremstilt som gudinnen Ganges, komme ned på jorda.

bhajan (भाजन) religiøse hengivenhetssanger til gud.

bhakti (भक्ति) hengivelse til gud.

bhaktiyoga (भक्तियोग) hengivelsesdisiplin, frelsesvei gjennom religiøs hengivenhet til en gud beskrevet i Bhagavadgita.

Bharat Mata (भारतमाता bhārata mātā) mor India, nasjonalistisk personifisering av India som en gudinne og mor.

Brahma (ब्रह्मा brahmā) skapergud

Brahman (ब्रह्मन्) det upersonlige, uforanderlige, absolutte realitet i hinduismen.

Brahmana (ब्राह्मण brāhmaṇam) brahmana-tekstene, åpenbarte hinduistiske tekster med kommentarer om de fire Vedaene.

brahmana (ब्राह्मण brāhmaṇa) den hellige kraft i offerritualet.

Brihadaranyaka Upanishada (बृहदारण्यकउपनिषद् bṛhadāraṇyaka upaniṣad) en av de eldste upanishadaene.

Cakra (चक्र chakra) energihjulene i mennesker ifølge tantriske-/yoga- og andre tradisjoner og trossystemer.  

Chandogya Upanishad (छान्दोग्योपनिषद् chāndogyopaniṣad) en av de eldste upanishadaene.

Darshana (दर्शनdarśana) 1. Et begrep brukt i hinduistisk filosofi- og trossystem som betegner et forhold der man ser og blir sett av Gud, en hellig person el. 2. Seks tankesystemer i hindu filosofi.

Deva (देव) er et sanskritord for en guddom, gud. (devī – gudinne)

Dharma (धर्म) i hinduisme: verdensordenen; den sosiale, biologiske og kosmiske orden; rettigheter og plikter knyttet til klasse og livsstadium; et av livets fire mål.

dipavali (दीपवलिdīpāvali) er en hinduistisk lysfest som feires i oktober-november. Det blir også en nyttårsfest, da det hinduistiske året begynner i denne perioden.

Durga (दुर्ग), kjent også som Kali (कालीkālī) er gudinnen i hinduisme, kalt «den utilgjengelige eller uovervinnelige».

Durgapuja (दुर्गापूजाdurgapūjā) religiøs feiring viet til Durga.

dvaita (द्वैत) dualitet; refererer til personalistisk filosofi som skiller mellom gud, materien og sjelen.

Ganesha (गणेशgaṇeśa) er en gud med elefanthode og menneskekropp; blir tilbedt for hans kraft til å fjerne hindringer, er beskytter av vitenskap og kunst, og gud for intellekt og visdom. Må tilbes som den første av gudene i religiøse ritualer, da han blir sett på som en gud for enhver begynnelse. 

Ganesa caturthi (चतुर्थीgaṇeśa caturthī) er hinduistisk festival feiret til ære for Ganesh.

garbhagriha (गर्भगृहgarbhagṛha) tempelets aller helligste sted hvor tempelets viktigste guderepresentasjon er plassert. Bokstavelig oversett fra sanskrit betyr ordet «livmors kammer». Bare prester har lov til å gå inn i kammeret.

gayatri (गायत्रीgāyatrī) mantra fra Rigveda (ṛgveda) til gudinnen Gāyatrī.

Gopala (गोपाल) et av Krishnas navn.

gopura (गोपुर) tårn ved inngangen til de sørindiske hinduistiske templene.

guru (गुरु) lærer, lærermester i de indiske religionene.

Hare Krishna-bevgelsen (ISKCON-TheInternational Society for Krishna Consciousness) er en religiøs tradisjon overført til USA av Prabhupada Swami Bhaktivedanta på 1960-tallet, med røtter til gaudiya-vishnuismen, en reliiøs retning som oppstod I Bengal på 1500-talet. Deres trosforestillinger er basert på utvalgte hinduistiske tekster, hovedsakelig på Bhagavadgītā og Śrīmad Bhāgavatam. Bevegelsen ble dannet for å spre bhaktiyoga-praksis som i dette tilfellet er rettet mot guden Krishna.

hathayoga (हठयोगhaṭhayoga) er et av hinduismens yogasystemer og knyttes til guddommen Shiva (Śiva). Det legges vekt på kroppen som et middel for å oppnå moksha (mokṣa) – frigjøring fra gjenfødselsløpet. Derfor ligger hovedfokuset på utføringen av yogastillingene – asanas (āsana). Hathayoga fra sanskrit betyr «tvangsyoga», dvs. tvinge frem et ønsket resultat. Å mestre yogastillingene er yogaens første ledd. Når stillingene er mestret, begynner man å bruke pusteøvelser (prāṇayama). Formålet med pusteøvelser er, ifølge hathayogafilosofi å rense de usynlige årene (nāḍi) i kroppen. Hovedåren, suṣumnā, er antatt å befinne seg i ryggraden og gå gjennom kroppens energisentre (cakra). På hver side av suṣumnā går det igjen en kanal som representerer månen (iḍā) og solen (piṁgalā). Disse kanalene skal renses, og når det er gjort vekkes den kvinnelige kuṇḍalinī-energikraften, som ellers ligger sovende i det nederste energisenteret. Når kuṇḍalinī-energikraften forenes med guddommen Shiva i det øverste energisenteret, skal man ha oppnådd målet – den høyeste virkelighet. Hathayoga har imidlertid fått en status som treningsyoga i det tjuende århundret.

Tre typer hathayoga som er blitt utviklet på 1900-tallet har dominert det vestlige yogamarkedet: Ashtanga vinyasa (aṣṭāṁga vinyāsa), Iyengar yoga, Viniyoga.

Indra (इन्द्र) er en viktig gud i vedisk religion, men har en mindre betydningsfull rolle i hinduismen.

ishvara (ईश्वरīśvara) er et teologisk konsept i hinduismen, refererer hovedsakelig til Shiva, men blir brukt som en betegnelse på gud.

jnana (ज्ञानjňāna) erkjennelse, innsikt.

jnanayoga (ज्ञानयोग jňānayoga) erkjennelsesdisiplin, yoga basert på innsikt. En frelsesvei beskrevet i Bhagavadgita.

Itihasa purana (इतिहासपूरण itihāsa puraṇa) en fellesbetegnelse på Mahabharata (mahābhārata), Ramayana (rāmāyaṇa) og Purana (puraṇa)-tekstene.

kaivalya (कैवल्य) isolasjon, løsrivelse – rajayogas (rāja) høyeste mål.

Kali (कालीkālī) «den svarte/mørke» gudinnen i hinduismen, assosiert med maktaspektet ved Durgha.

kama (काम kāma) et av livets fire mål, realisering av estetikk og erotikk.

Kapila (कपिल) vedisk asket; ansett som en av Samkhya-filosofiens (sāmkhya) grunnleggere.

karma (कर्म) 1. handlinger og handlingenes resultat; 2. rituelle handlinger.

karmayoga (कर्मयोग) handlingsdisiplin. Frelsesvei beskrevet i Bhagavadgita.

kirtana (कीर्तन kīrtana) lovprisning. Hymne- og mantrasang i felleskap av hengivelsessangere. Ofte akkompagnert av musikkinstrumenter.

Krishna (कृष्ण kṛṣṇa) gud; en av Vishnus (viṣnu) nedstigninger, avatara. I noen tradisjoner oppfattes han imidlertid som den høyeste guddom.

kundalini (कुण्डलिनीkuṇḍalinī) slange; energikraften i noen av yogafilosofiene og tantrismen.

Lakshmi (लक्ष्मीlakśmī) hinduistisk gudinne for rikdom og skjønnhet.

lila (leela) (लीलाlīlā) lek; et begrep som brukes både i dualistisk og ikke-dualistisk filosofi. Innen vishnuistisk (viṣnu) dualistiske syn refererer līlā til alle aktivitetene mellom guden Vishnu og hans tilhengere, samt til alle måter universet manifesterer seg på. Innen ikke-dualistisk syn betegner līlā skapelse av verden og kosmos som en innovativ lek av den guddommelige og absolutte Brahman. En annen betydning av lila (līlā) finner man i en fortelling om Krishna som en lidenskapelig elsker og hans kollektive elskovslek (līlā) mellom han og gjeterkvinnene.  

linga (लिङ्ग) fallos; symbol på guden Shiva (śiva).

Mahabharata (महाभारतmahābhārata) et episk verk om krigen mellom de fem Pandava brødrene og sønnene til Dhritarashtra. Inneholder også Bhagavadgita blant andre hovedverk i eposet.

Mahabhasya (महाभाष्य mahābhāṣya) «Den store kommentaren» (1200-tallet f.v.t.) er en forklaring av utvalgte sanskrit grammatikkregler fra Paninis (pāṇini) avhandling Ashtadhyayi(अष्टाध्यायीaṣṭādhyāyī) "Åtte kapitler".

Makara Samkramti (मकरसङ्क्रान्तिmakarasaṁkrānti) hinduistisk festival som markerer at solen har begynt bevegelsen fra sør til nord. Feires i hele India og Nepal.

mantra (मन्त्र) hellig lyd eller en ordrekke (vanligvis bønn) med utgangspunkt i religiøse forestillinger som brukes i ritualer eller i meditasjon.

Manusmriti (मनुस्मृति manusmṛti) Manus lovbok handler om definisjon av dharma (loven) og dharma (regler og verdier) som angår alle samfunnsklasser. Dharma i Manusmriti og i hinduismen bli definert som «tålmodighet, tilgivelse, selvbeherskelse, ikke stjele, renhet, sansekontroll, visdom, lærdhet, sannhet og ro (6.92 manusmṛti).

maya (माया māyā) 1. I tidlig vedisk litteratur – magisk superkraft. 2. I en senere fase av vedisk litteratur – illusjon.

Mohandas Karamchand Gandhi navnet til Mahatma Gandhi

moksa (mokṣa मोक्ष) løsrivelse, frigjøring fra gjenfødelses kretsløp (saṁsāra) i hinduismen;  et av livets fire mål.

mudra (मुद्रा mudrā) symbolsk eller rituell gest i hinduisme og buddhisme. De fleste mudraene blir gjort med hender og spesielle fingerstillinger, mens i noen mudraer en riktig posisjon av kroppen har like stor betydning.

natha-yogi (नाथयोगिन् nātha-yogin) yogi fra nordindisk religiøs bevegelse, også kjent som nātha sampradaya sekt. Legger til grunn hengivelse til guden Shiva (śiva) og askese.

nirguna (निर्गुण nirguṇa) uten kvaliteter. Ifølge hinduistisk filosofi er den øverste realiteten (brahman) uten form og uten egenskaper/kvaliteter.

om (ओं oṁ) det helligste enstavelsesmantra i hinduismen; lyd som representerer den ytterste virkelighet.

Parvati (पार्वती pārvatī) hinduistisk gudinne som representerer kjærlighet, fruktbarhet og hengivelse. Kone til Shiva (śiva) og mor til Ganesh (ganeṣa).

Patanjali (पतञ्जलि pataňjāli) det er tre viktige verk tilskrevet navnet Patanjali. Det antas å være tre forskjellige personer med samme navn. Mahabhasya; Yogasutra; Ayurveda.

Mer i denne kategorien « Foredrag
 • juli 01, 2017

  Sommeryoga

  Deilig avslappende sommeryoga-timer for kropp og sinn hos oss i fellesferien. En opplevelse av at ferien varer lengre, fordi yoga…
 • mai 15, 2017

  Restorativ yoga

  Restorativ yoga er et effektivt verktøy til opptrening etter hjerneslag, trafikkulykke o.l. I restorativ yoga bruker vi terapeutisk Mind-Breath-Power yoga™ som styrker…
Se alle nyhetene
 • Hva er traumeterapi med yoga?

  De fleste tenker på yoga som enten en treningsmåte for å gjøre kroppen mykere og mer fleksibel eller en form…
 • Mind-Breath-Power yoga™

  Mind-Breath-Power yogas™ metode sikrer en effektiv avspenning og rekreasjon på kort tid. Mind-Breath-Power yoga™ brukes for å bearbeide angst, depresjon,…